REGULAMIN SKLEPU

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez WIBO Adamczak sp. k. z siedzibą w Kartuzach, za pośrednictwem sklepu internetowego www.lovelymakeup.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez WIBO Adamczak sp. k.  z siedzibą w Kartuzach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, tj. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub firma kurierska. 
 4.  Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 9. Sprzedawca - oznacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WIBO Adamczak sp.k.  ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy NIP: 5892008751, REGON: 221578660, KRS: 0000406193, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.lovelymakeup.pl
 11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i  korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Zbieramy dotyczące Klientów informacje za każdym razem, gdy Klienci korzystają z naszej Strony, dokonują zakupów w naszych sklepach lub w inny sposób wchodzą w interakcję.
 4. Zbierane Informacje Sprzedawca wykorzystuje w celu świadczenia zamawianych Usług, w szczególności w celu umożliwienia realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Informacje te umożliwiają również, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody, lepsze poznanie Klientów i przesyłanie   spersonalizowanych ofert produktów.
 5. Korzystanie z plików cookie pozwala na optymalizację działania Sklepu oraz publikację reklam, a także kontrole mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Strony i zamówień. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jak również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji marketingowej Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. Klient ma również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  a.     przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu wpisując numer zamówienia (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b.     płatność poprzez system BLIK;
  c.     płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem portalu Przelewy24;
  d.     gotówką za pobraniem;
  e.     płatność kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem portalu Przelewy24.

 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 2 Dni Roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich złożenia są automatycznie anulowane (nie są realizowane).
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem  [email protected]

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski. 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, wystawia dowód zakupu, to jest paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, który wysyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia
 9. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin dostawy. Koszt powtórnej Dostawy ponosi Klient.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową (rękojmia). W takim wypadku Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o umowach zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta (rękojmia, art. 43a-43g ustawy o prawach konsumenta). Żadne z postanowień niniejszego rozdziału Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta oraz Quasi-przedsiębiorcy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących rękojmi.
 3. Kupujący, który chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi, może ją kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub poprzez formularz reklamacyjny umieszczony na stronie sklepu. 
 4. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie towaru do Sprzedawcy, poprzez odesłanie towaru (na koszt Sprzedawcy) drogą pocztową lub kurierem na adres:

  SKLEP WIBO
  Ul. kościerska 11
  83-300 Kartuzy

 5. W reklamacji Kupujący powinien również wskazać przyczynę reklamacji oraz treść swojego żądania. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona. Reklamacja powinna również zawierać dane Kupującego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres).
 6. Kupujący składający reklamację towaru powinien okazać dowód jego zakupu (np. paragon fiskalny - papierowy lub elektroniczny), fakturę VAT (papierową lub elektroniczną), e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta. Brak dowodu zakupu, wskazującego na to, że Sprzedawca jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi, może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji spowodowanych wystąpieniem działań niepożądanych, np. uczuleniem na zastosowanie towaru zakupionego u Sprzedawcy, Kupujący – ze względu na konieczność powiadomienia dostawcy towaru przez Sprzedawcę o występowaniu działań niepożądanych – jest proszony o wskazanie w reklamacji, że użycie kosmetyku spowodowało wystąpienie działania niepożądanego.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 9. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Kupującego. Zgodnie z art. 43d i 43e ustawy o prawach konsumenta, jeśli sprzedany towar jest niezgodny z umową:
  1. Kupujący może żądać wymiany lub naprawy towaru. Sprzedawca dokonuje wymiany lub naprawy towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności towaru z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić wymiany gdy Kupujący żąda naprawy albo odmówić naprawy gdy Kupujący żąda wymiany, gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zarówno wymiany jak i naprawy towaru, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, niebędący Quasi-przedsiębiorcą - Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.
  2. Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
   2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
   3. Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   4. Brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
   5. Z odstąpienia Sprzedawcy albo z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie albo bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca wykaże, że niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Kupujący zwraca reklamowany towar, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności:
  1. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową (art. 43b ust. 4 ustawy o prawach konsumenta) oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru o wadzie towaru (art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego).
  2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za to, że towar nie ma właściwości, o których publicznie zapewniał producent (np. w reklamie) lub inna osoba wskazana w art. 43b ust. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, jeśli zapewnień tych Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 43b ust. 2 pkt 2 lit. a-c ustawy o prawach konsumenta).
 13. Jeżeli Kupujący powiadomi Sprzedawcę, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, o indywidualnym celu, do którego towar jest potrzebny Kupującemu, a Sprzedawca zaakceptuje ten cel, to nieprzydatność towaru do tego celu będzie traktowana jako niezgodność towaru z umową.
 14. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: [email protected] . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz w razie potrzeby dołączyć dowód w formie zdjęcia
 15. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym towary, chyba że w opisie towaru w Sklepie Internetowym wskazano inaczej. Towary mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez podmiot trzeci (np. producenta, dystrybutora, importera). Jeśli towar jest objęty gwarancją, Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, może dochodzić roszczeń wobec gwaranta, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym gwaranta. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli towar jest objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru. Zakupione produkty nie mogą być używane, ani nie mogą posiadać śladów użycia. 
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu: 
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.    

§ 10 Usługi nieodpłatne
         

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
  4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
   1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia. 

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §14 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2023 r.

Regulamin konkursu pod nazwą

„Komentarz Dnia”

§1 Postanowienia ogólne

1.            Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Komentarz Dnia” (zwany dalej „Konkursem”).

2.            Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej„Regulaminem”).

3.            Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest spółka „WIBO”  Adamczak Sp. k., ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy, NIP: 5892008751, REGON: 221578660, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406193, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000406193, (zwana dalej „Organizatorem”).

4.            Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest ogłoszony i prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram pod adresem: www.instagram.com (dalej „Portal Instagram”) na kanale: https://www.instagram.com/lovelykosmetyki

5.            Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zarejestrowane publiczne konto na portalu internetowym Instagram     oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.            Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.lovelymakeup.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

7.            Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§2 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, przebieg Konkursu

1.            Konkurs zaczyna się dnia 27.05.2024 r., a kończy w dniu 1.06.2024 r.- jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i wykonania zadania konkursowego. Dla uchylenia wątpliwości, Organizator informuje, że Okres trwania Konkursu może, ale nie musi obejmować terminu na ocenę nadesłanych zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu, realizacji nagród i okresu postępowania reklamacyjnego.

2.            Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w Okresie trwania Konkursu, tj. od dnia 27.05.2024 od momentu publikacji posta do dnia 1.06.2024 r. do godz. 23:59.

3.            Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik, w okresie trwania Konkursu i terminie do zgłoszenia udziału w Konkursie, musi:

a)            Zrobić zakupy na stronie lovelymakeup.pl za minimum 150 zł brutto,

b)           Napisać w komentarzu do zamówienia swój nick, pod którym korzysta ze swojego konta na Instagramie

c)           Napisać w komentarzu, pod postem konkursowym dostępnym na portalu Instagram, za co uwielbia kosmetyki Lovely.

d)           Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu posiadać aktywne konto w Portalu  Instagram zarejestrowane na swoje imię i nazwisko.

4.            Uczestnik musi zrobić zakupy za min. 150 zł na stronie lovelymakeup.pl w okresie trwania konkursu oraz w trakcie trwania konkursu napisać komentarz pod postem konkursowym.

5.            Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych komentarzy, zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 pkt 2.

6.            Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w § 2 pkt. 1-3.

7.            W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich lub wysyłanie Zgłoszeń Konkursowych za pośrednictwem kont fikcyjnych.

8.            Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

9.            Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego jest związany warunkami Regulaminu.

10.         Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody

11.          Klient może zwrócić część produktów z zamówienia konkursowego, jednak jeśli po zwrocie kwota zamówienia będzie mniejsza niż 150 zł, musi zwrócić również wygrany BOX, gdyż warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup za min. 150 zł. Dopuszczamy wymianę produktów na inny, pod warunkiem, że kwota zakupu po wymianie dalej wyniesie min. 150 zł.

§ 3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.            . Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją),do której zadań będzie należała weryfikacja prawidłowości zgłoszeń, ocena komentarzy, wyłonienie 100 finalistów, nadzór nad procesem wydania nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

2.            W ocenie napisania komentarza pod postem konkursowym przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)            Kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

b)           Adekwatność odpowiedzi do pytania konkursowego.

3.            Spośród Uczestników Konkursu, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, Komisja wyłoni maksymalnie 100 Finalistów Konkursu, zwanymi dalej „Finalistami”.

4.            Nagrodami dla każdego z Finalistów są: boxy prezentowe z kosmetykami marki Lovely.

6.            Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej lub mniejszej ilości Uczestników, jeśli poziom odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie to uzasadniał w ocenie Organizatora

7.            Organizator będzie codziennie w dni robocze w trakcie trwania konkursu oraz w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu konkursu, będzie nagradzał najlepsze komentarze pod postem z danego dnia, w ten sposób,  że w dniach od pierwszego do piątego dnia trwania Konkursu wyłoni po 16 Finalistów, a szóstego dnia wyłoni 17 Finalistów. . Finaliści otrzymają swoje boxy wraz z zamówieniem złożonym na stronie lovelymakeup.pl za minimum 150 zł.

10.W razie niezachowania przez Zwycięzcę terminu, o którym mowa w § 3 pkt 9. Regulaminu, nie podanie wymaganych informacji, skutkuje utratą prawa do odebrania Nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru Nagrody, o czym poinformuje Finalistów z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.         Wysyłka Nagród ma miejsca na terenie całej Polski. Organizator zobowiązany jest przekazać Nagrody Finalistom w roku 2024, w terminach przez siebie wskazanych, o których poinformuje Finalistów.

12.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn nie zawinionych rzez Organizatora.

13.         Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§4 Dane osobowe

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „WIBO”  Adamczak Sp. k., ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy, NIP: 5892008751, REGON: 221578660

2.            Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i w następujących celach:

3.            W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w WIBO Adamczak sp.k. pod adresem e-mail: [email protected]

4.            Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię  i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

5.            Organizator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

6.            Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki  Nagrody.

7.            Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi       prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8.            Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.            Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

10.         Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania  konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

11.         Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

12.         Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

13.         Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

14.         Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§5 Reklamacje

1.            Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem prywatnych wiadomości na profilu Organizatora na portalu Instagram, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.            Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 7 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3.            Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.            O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w prywatnej wiadomości na Instagramie lub drogą wiadomości e-mail.

5.            Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w § 5 pkt 3 zostaną pozostawione bez rozpoznania.

§6 Prawa autorskie

1.            Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują̨ mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych (dalej „Zgłoszenie”), w tym wyłączne prawa autorskie  osobiste i majątkowe, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób    trzecich.

2.            Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.            Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.            Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Instagram.

3.            Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu, jak i informacje o Konkursie mogą znajdować się na materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4.            W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa - Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian w związku z funkcjonowaniem Portalu Instagram wynikających z jej/ich rozwoju lub postępu technologicznego, zwiększenia możliwości zdobycia Nagród lub zwiększenia liczby Nagród/Zwycięzców. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje stosowną informację na Portalu Instagram ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że powyższa zmiana nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Konkursu. W przypadku ww. zmiany, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

5.            Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.            Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem [email protected]

7.            W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego